GD&T - Tolerancije položaja i oblika (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

 

Tolerancije položaja i oblika (GD&T) je simbolički jezik za definisanje:

  • nominalne geometrije delova i sklopova
  • dozvoljenih odstupanja oblika i dimenzija pojedinih elemenata
  • dozvoljenih odstupanja položaja elemenata

Glavna uloga GD&T tolerancija je da opiše geometrijske zahteve u vezi sa delovima i sklopovima koji će nadalje osigurati njihov planirani oblik, sklop i funkciju.

Pravilno korišćenje GD&T tolerancija zahteva dosta 3D koordinatnih mernih tačaka što čini ATOS 3D digitalizator perfektnim mernim uređajem za ovakvu analizu.

ATOS 3D digitalizator razlikuje se od tradicionalnih koordinatnih mernih uređaja i mernih ruku. Umesto da se mere pojedinačne tačke, kompletna geometrija objekta merenja zabeleži se kao gust oblak tačaka ili kao poligonalna mreža, i na taj način omogućava jednostavnu analizu i pronalaženje nepravilnosti koje bi se kod merenja taktilnim sistemima inače mogle prevideti.

GD&T modul za ATOS Inspection programski paket je razvijen u saradnji sa ekspertskom grupom korisnika na čelu sa preduzećem Bang&Olufsen .

GD&T modul za ATOS Inspection programski paket

topomatika logo